Oferta

W zakresie księgowości świadczymy m.in. następujące usługi:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), także księgowość wspólnot mieszkaniowych,
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 • doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie wniosków i deklaracji o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacji składek osób niepełnosprawnych do PFRON,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
 • budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,
 • pozyskiwanie kredytów bankowych,
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,
 • kontakty z urzędami państwowymi.